wskaźnik cpi co to jest

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 2,5 proc. Rok do roku, ceny paliw do prywatnych środków transportu urosły o 1,6 proc. Ulga przyszła w przypadku nośników energii odnotowały — średnie ceny spadły przez rok o o 1,6 proc. W obszernym opracowaniu GUS zawarł także instrukcjęinformującą o tym, na jakich zasadach w badaniu poziomu cen uwzględniane sąpromocje.

Wszystkie ręce w Rosji do przemysłu. Załamanie w sektorze usługowym

Danymi źródłowymi w badaniu, na podstawie których obliczany jest jeden z najważniejszych wskaźników statystycznych – wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – przyjmowany jako miara inflacji, są dane o cenach m.in. Zbierane z punktów sprzedaży detalicznej oraz wydatki konsumpcyjne gospodarstw domowych pochodzące z badania budżetów gospodarstw domowych. Uczestnictwo w tych badaniach zarówno konsumentów, jak i personelu punktów sprzedaży jest warunkiem niezbędnym do opracowania i udostępnienia użytkownikom statystycznej informacji o inflacji. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, wskaźnik cen konsumpcyjnych (ang. consumer price index, CPI) – wskaźnik (indeks) zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych. Najpopularniejsza na świecie miara inflacji lub deflacji. Inflacja bazowa służy przede wszystkim do wyznaczania kierunku zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w średnim i długim terminie.

Jak dobrze znasz legendarnych inwestorów? Quiz z wiedzy o ikonach inwestowania

W ten sposób do obliczenia wskaźnika wykorzystywane jest „środkowe” 70 proc. Inflacja bazowa to z kolei uproszczona miara inflacji CPI. Powstaje ona po skorygowaniu inflacji CPI o pewne grupy towarów i usług, które charakteryzują się przejściowymi, sezonowymi lub zależnymi od szoków podażowych skokami cen. To zależy od rodzaju inflacji bazowej, której obliczanie opisane jest w dalszej części tekstu. Przypomnijmy, że NBP publikuje projekcję inflacji trzy razy roku – w marcu, lipcu, a także w listopadzie. Projekcja ta ma kluczowe znaczenie dla decyzji Rady Polityki Pieniężnej (RPP) w sprawie stóp procentowych.

Wskaźnik PPI – definicja

Analogicznie działa uruchomienie nowego sklepu internetowego, oferującegoprodukty taniej niż w badanych sklepach stacjonarnych. Problemy sprawia także zmiana struktury wydatków w czasietrwania https://www.forexformula.net/ badania. Jako przykład podano sytuację, w której benzyna drożeje, aautogaz pozostaje na niezmienionym poziomie. – W tej chwili to już jest oczywiste – o obniżce stóp proc.

bez zmian po raz trzeci

Podejmując decyzje inwestycyjne, powinieneś kierować się własnym osądem. Więcej informacji dostępnych jest w Deklaracji Świadomości Ryzyka Inwestycyjnego, dostępnej na stronie internetowej Do danych jednostkowych uzyskanych od respondenta mają dostęp jedynie pracownicy statystyki publicznej, wyłącznie w celu dokonania zestawień, opracowań i analiz. CPI europejskie jest zdecydowanie bardziej wypłaszczone w stosunku do tego amerykańskiego, jednak można zauważyć utrzymywanie podobnych trendów. Ogólnie możemy przyjąć, że korzystny odczyt amerykańskiego CPI oznacza aprecjację dolara i przekłada się na osunięcia EUR/USD. W Polsce najwyższe CPI, na poziomie 79,60% odnotowano w lutym 1990 roku, w trakcie transformacji ustrojowej[1].

Inflacja bazowa ma według NBP wynieść w 2024 r. To wskaźnik nieuwzględniający cen energii, paliw i żywności, które ustalane są głównie na rynkach międzynarodowych i na które bank centralny ma mniejszy wpływ. Dlatego inflacja bazowa lepiej odzwierciedla wewnętrzną presję na wzrost cen.

Powszechnie uznaje się, że wskaźnik PPI jest mniej istotny niż CPI – wiele osób uważa, że ma znaczenie przede wszystkim dla producentów, nie dla konsumentów. Warto jednak wiedzieć, że zmiana wartości PPI może być zwiastunem zmiany wartości CPI. Jeśli wskaźnik PPI rośnie, możemy z dużym prawdopodobieństwem spodziewać się wzrostu cen detalicznych i odwrotnie – gdy PPI maleje, możemy zakładać, że zmaleją również ceny detaliczne. Wynika z tego, że wskaźniki PPI oraz CPI mogą na siebie wpływać, jednak warto pamiętać, że nie ma między nimi ścisłej zależności. To oznacza, że nie powinno się używać ich do jednoznacznego przewidywania, co stanie się z jednym, gdy ten pierwszy maleje lub rośnie.

  1. Wyjaśniając zjawisko deflacji, dr Piotr Maszczyk wskazuje, że „jeśli przeciętny konsument otrzymuje stałe wynagrodzenie, ale chleb tanieje o 5 proc., to liczba bochenków chleba, które za to wynagrodzenie można nabyć, rośnie.
  2. Raporty możemy zobaczyć nawet na stronie internetowej polskiego banku centralnego.
  3. Dlatego też monitorowanie i analiza wskaźnika CPI jest niezbędne w planowaniu polityki ekonomicznej i podejmowaniu decyzji dotyczących gospodarki.
  4. Podatnik nie działa w tym przypadku jako podatnik VAT.
  5. Lista reprezentantów towarów i usług to pogrupowana w 12 kategorii głównych i dzieląca się na ok. 340grup elementarnych lista produktów i usług kupowanych przez Polaków.
  6. W XTB znajdziesz materiały, które pomogą Ci w zdobyciu rzetelnej wiedzy na temat inwestowania.

Jak dodano, na liście znajdują się dwa rodzajereprezentantów. Pierwszą grupę stanowią bardzo dokładnie opisane produkty,drugą – produkty stanowiące wąskie grupy asortymentowe (tyczy się to np. odzieżyi obuwia, https://www.forexpamm.info/ w przypadku których badane są ceny pewnego typu produktu). Stratoinflacja – Występują w trakcie trwania inflacji galopującej przy jednoczesnym dużym wahaniu cen w następujących po sobie okresach.

Sytuacja w Polsce jest o tyle specyficzna, że przez kilka ostatnich lat panowała na rynku deflacja. Opinie na temat tego zjawiska ekonomicznego są bardzo, bardzo podzielone. Tak czy inaczej, w chwili obecnej w Polsce nie mamy już deflacji, lecz inflację, z kolei – co można przytoczyć za prognozami NBP – prawdopodobnie w następnych latach inflacjach sięgnie nawet 3,5% (w pierwszym kwartale 2019 roku). Jest wskaźnikiem ekonomicznym – obrazuje dynamikę zmiany ceny od poziomu bazowego do stawki sprzedażowej.

wskaźnik cpi co to jest

CPI jest wskaźnikiem makroekonomicznym wysoce powiązanym z inflacją i deflacją. Jest publikowany przez rządowych ekonomistów z Biura Statystycznego ds. Kiedy odczyt CPI dynamicznie rośnie, oznacza to, że inflacja może wzrosnąć, natomiast jeżeli widzimy dynamiczny spadek CPI, może być on oznaką deflacji. Szansa na to zjawisko rośnie, gdy wzrost lub spadek wskaźnika następuje w krótkim okresie. CPI zazwyczaj publikowane jest miesięcznie, lub w niektórych krajach kwartalnie jako średnia ważona sub-indeksów dla różnych komponentów wydatków konsumenckich – takich jak jedzenie, opłaty mieszkaniowe, odzież i tak dalej.

wskaźnik cpi co to jest

Analitycy zwracają uwagę na to, że na kolejne decyzje o cięciu stóp można liczyć najwcześniej na marcowym posiedzeniu RPP (decyzja w środę 6 marca). Wtedy poznamy też najnowsze projekcje makroekonomiczne NBP, dotyczące inflacji i wzrostu gospodarczego. Dla przypomnienia, listopadowa projekcja NBP zakłada, że przy pozostawieniu stóp na obecnym poziomie wskaźnik CPI w 2025 roku ukształtuje się na poziomie 3,8 proc., czyli wyższym niż w lipcowej projekcji (3,6 proc). Ostatnia projekcja zakłada więc, że nawet w 2025 roku nie uda się „dotknąć” górnych widełek celu inflacyjnego, który wynosi 2,5 proc.

wskaźnik cpi co to jest

W teorii wszystko to brzmi klarownie, jednak sam GUSprzyznaje, że istnieje szereg czynników, które utrudniają pomiar wskaźnika cen. Od lat spore kontrowersje budzi także brak jawności listytowarów i usług, których ceny bada GUS. Polscy statystycy tłumaczą, że topraktyka stosowana powszechnie na świecie, która ma swoje określone cele.

— nadal kształtowały się poniżej swojej długookresowej średniej. Zwiększyła się statystyka bilansowa oczekiwań inflacyjnych przedsiębiorstw” — napisał NBP. NBP wskazuje, że negatywnie na wzrost krajowego PKB w horyzoncie projekcji wpływa również przyjęcie założenia o istotnym ograniczeniu działań osłonowych w zakresie cen energii i żywności.

Działa jak swojego rodzaju mapa, która pomaga EBC podejmować właściwe decyzje. Ekonomiści są zgodni, że dla gospodarki i konsumentów najbardziej korzystny jest stabilny poziom cen, gdyż pozwala utrzymać osiągnięty poziom życia. Ma on także znaczenie psychologiczne, umożliwiając uzyskanie trwałego poczucia bezpieczeństwa, co ma niebagatelne znaczenie przy planowaniu https://www.forexeconomic.net/ wszelkich działań. Jest on korzystny również dla przedsiębiorców i strategii gospodarczej rządu, bowiem umożliwia podejmowanie efektywnych i długofalowych decyzji. W raporcie wskazano, że do rewizji w górę cen energii oraz żywności przyczyniły się również wyższe niż w poprzedniej rundzie prognozy cen surowców energetycznych oraz rolnych na rynkach światowych.

Dlatego właśnie powstał wskaźnik HICP, który ułatwia orientację w podejmowaniu decyzji Europejskiemu Bankowi Centralnemu oraz innym instytucjom europejskim. Ceny towarów podnoszą się ze względu na brak możliwości zwiększenia produkcji. Dobrym przykładem może być wzrost cen podzespołów z powodu ograniczeń w handlu czipami. Innym przykładem może być ograniczenie związane z handlem np. Zablokowanie międzynarodowego kanału żeglugowego, czy wymuszone ograniczenie produkcji z powodu braku energii.